www.ZIELONYKRAN.pl życzy udanych zakupów

Logowanie

Przypomnij hasło
Koszyk

Brak pozycji w koszyku

Wyświetl koszyk
Hydro Instal Zamość

Pompy ciepła do ciepłej wody - Ariston NUOS
Ariston prezentuje nową gamę pomp ciepła ciepła do produkcji ciepłej wody NUOS, zarówno w wersji zintegrowanej oraz z osobną jednostką zewnętrzną. Wysoka sprawność, cicha praca, różnorodność zastosować i możliwość wydłużenia do 5 lat gwarancji... więcej informacji

wymienniki c.w.u. z podwójną wężownicą: WB 80 WB 100 WB 120 WB 140         wymienniki c.w.u. z podwójnym płaszczem: WP 100 WP 120 WP 140 WPZ 100 WPZ 120 WPZ 140         dwuplaszczowe wymienniki c.w.u. zwężownicą: WPW 100 WPW 120 WPW 140         wymienniki z podwójną wężownicą: WW 80 WW 100 WW 120 WW 140         zasobniki c.w.u.: WZ 80 WZ 100 WZ 120

Tu jesteś: Start Hydro Wiedza Hydro Technika grzewcza Hydro Kolektory słoneczne z dofinansowaniem NFOŚiGW
 

Kolektory słoneczne z dofinansowaniem NFOŚiGW

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrożył Program priorytetowy 5.1. Część 3, który obejmuje dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.

kolektory słoneczne z dofinansowaniem w zielonykran.pl

Beneficjenci/Kredytobiorcy

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub
 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

 

Przedmiot kredytowania

 • zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 

Koszty kwalifikowane

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 • koszt montażu kolektora słonecznego;
 • podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację;
 • Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 • Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane;
 • Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

Kwota kredytu

 • kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora;
 • realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług. Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej;Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW.

 

Kredytodawcy

Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy. Lista banków współpracujących z NFOŚiGW:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego

 1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
  • Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów (oferty wykonawcy, projektu instalacji, projektu budowlano – wykonawczego)
  • Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego - jeden z dokumentów: oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych., kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
  • Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
  • Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
  • Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
  • Inne dokumenty wymagane przez Bank.
 2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji oraz określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia, w przypadku ich stosowania.
  Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.
 3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
 4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:
  • protokół końcowego odbioru
  • kopie faktur
  • oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
  • dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
  • umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
  • inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją
 5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.
 6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.
 7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.

 

Szczegółowe informacje odnośnie Beneficjentów oraz warunków dofinansowania zawarte są w Programie Priorytetowym

 

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Sprawdź ofertę systemów solarnych z kolektorami płaskimi

Sprawdź ofertę systemów solarnych z kolektorami próżniowymi